Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Kupimy grunty do zalesień oraz lasy

Kupimy grunty do zalesień oraz lasy

OGŁOSZENIE

o możliwości zakupu gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672).

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

 1. jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Mrągowo,
 2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia,
 3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej,
 4. gdy nie graniczy z gruntem pozostającym w zarządzie Nadleśnictwa Mrągowo, ale stanowi zwarty obszar o powierzchni kilku hektarów, z dostępem do drogi publicznej.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości muszą bezwzględnie spełniać następujące warunki:

 1. oferta sprzedaży zostanie złożona przez właściciela / właścicieli nieruchomości.
 2. grunty posiadają uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta).
 3. grunty nie są obciążone na rzecz osób trzecich ograniczonym prawem rzeczowym (za wyjątkiem służebności), ani prawem obligacyjnym (chyba że właściciel rozwiąże umowę przed sprzedażą gruntu), nie występują roszczenia osób trzecich dotyczące własności lub posiadania nieruchomości.
 4. nie występują spory graniczne, granice działki są znane i widoczne w terenie,
 5. grunty są lasem lub są przeznaczone do zalesienia, tzn.:
  1. grunty są sklasyfikowane jako użytki leśne (Ls),
  2. grunty nieleśne, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone do zalesienia,
  3. grunty nieleśne, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie bądź działalność związaną z gospodarką leśną,
  4. grunty nieleśne odpowiadające definicji lasu zawartej w art. 3 ustawy o lasach - najlepiej gdyby były ujęte w zatwierdzonym przez starostę Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu w wykazie rozbieżności między ewidencją a stanem na gruncie bądź dla których została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 6. grunty znajdują się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Mrągowo, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem:  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy bądź na stronie Geoportalu Krajowego https://mapy.geoportal.gov.pl/ (poprzez odnalezienie swojej działki na mapie oraz dodanie do widoku granic nadleśnictw z zakładki Państwowy Rejestr Granic, najlepiej wyłączyć z widoku pozostałe granice administracyjne).

Właściciele nieruchomości zainteresowani ich sprzedażą składają do Nadleśnictwa Mrągowo wniosek w postaci:

- pisemnej na adres: Nadleśnictwo Mrągowo, ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo,

- wiadomości e-mail na adres poczty: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl .

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko /nazwa właściciela nieruchomości i jego adres (mile widziany nr telefonu),
 2. numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 3. aktualny wypis z rejestru gruntów,
 4. informację na temat dostępu nieruchomości do drogi publicznej,
 5. informację, czy nieruchomość stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 6. zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo, jeżeli takiego planu nie ma, w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy,
 7. w przypadku gruntów przeznaczonych do zalesienia nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na zalesienie bądź działalność związaną z gospodarką leśną,
 8. oświadczenie dotyczące braku obciążeń nieruchomości i braku sporów granicznych (wg załączonego wzoru).

Ponadto wniosek może zawierać inne informacje dotyczące oferowanych nieruchomości (nieobowiązkowe) np.:

 1. informację, że działki objęte są UPUL (Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu) bądź decyzją starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 2. opis nieruchomości, sposób zagospodarowania, informacje o częściach składowych oraz przynależnościach,
 3. oczekiwaną, orientacyjną cenę sprzedaży gruntu odpowiadającą cenom rynkowym.

Nadleśnictwo Mrągowo poinformuje Państwa na piśmie, czy jest zainteresowane zakupem nieruchomości. W przypadku wyrażenia chęci zakupu będziecie Państwo obowiązani do złożenia oryginałów dokumentów wymienionych powyżej (jeżeli wcześniej dostarczono ich kopie) oraz mapy ewidencyjnej nieruchomości w skali 1:5000. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego Nadleśnictwo może wezwać o przesłanie dodatkowych informacji. Wszelkie dokumenty potrzebne do podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości przygotowywane są przez wnioskodawcę i na jego koszt.

Przed wystąpieniem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zgodę na zakup nieruchomości, Nadleśnictwo Mrągowo dokona komisyjnego opisu stanu nieruchomości, w związku z czym od chwili złożenia wniosku właściciel powinien powstrzymać się od pobierania pożytków z nieruchomości (w szczególności wycinki drzew).

Nadleśnictwo Mrągowo poinformuje Państwa na piśmie, czy uzyskało zgodę na zakup nieruchomości.

Po uzyskaniu zgody na zakup gruntów Nadleśnictwo Mrągowo zleci ich wycenę. Cena sprzedaży nie może być wyższa od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dodatkowych informacji udziela Sławomir Chodkowski – specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki gruntami (tel. 89 741 28 22, kom. 668 852 519, e-mail: slawomir.chodkowski@olsztyn.lasy.gov.pl ).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest na stronie:

Polityka prywatności - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo - Portal Gov.pl (www.gov.pl)