Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów".

 

 

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Cele uzupełniające:

·         rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych;

·         szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru;

·         dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych;

·         skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

·         rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

o    budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.);

o    zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.);

o    doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.);

o    budowę stacji meteorologicznych (11 szt.);

·         wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

o    zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.).

 

W nadleśnictwie Mrągowo (w ramach ww. dofinansowania) zostanie zrealizowana inwestycja, polegająca na zakupie nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:

·         zwiększenia odporności lasów na klęski żywiołowe takie jak pożary, którymi zagrożenie wzrasta wraz z ocieplaniem się klimatu;

·         podniesienia efektywności systemu wczesnego ostrzegania o pożarach w Lasach Państwowych;

·         zwiększenia powierzchni leśnych objętych monitoringiem oraz skrócenia czasu wykrycia zagrożenia i reagowania;

·         ograniczenia zasięgu pożarów i negatywnych skutków z nimi związanych (np. zubożenie gleby, zniszczenie ekosystemu i zamieszkujących go organizmów, straty materialne);

·         poprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarach sąsiadujących z terenami administrowanymi przez LP, np. parków narodowych czy terenach zamieszkanych (wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów);

·         ograniczenie emisji CO w wyniku zmniejszenia liczby oraz zasięgu pożarów.