Wydawca treści Wydawca treści

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dnia 13.02.2009 Nadleśnictwo Mrągowo złożyło do NFOŚiGW wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa deszczowni na szkółce leśnej „Święta Lipka” w Nadleśnictwie Mrągowo” , który został zarejestrowany pod nr 105/2009. W odpowiedzi na wniosek Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 21.07.2009, przyznał Nadleśnictwu Mrągowo, dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 757 000, 00 zł.

Dnia 13.02.2009 Nadleśnictwo Mrągowo złożyło do NFOŚiGW wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa deszczowni na szkółce leśnej „Święta Lipka" w Nadleśnictwie Mrągowo" , który  został zarejestrowany  pod nr 105/2009.

W odpowiedzi na wniosek Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 21.07.2009, przyznał Nadleśnictwu Mrągowo,  dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 757 000, 00 zł.  

Następnie w dniu 07.08.2009, pomiędzy Nadleśnictwem Mrągowo a NFOŚiGW, została zawarta umowa Nr 365/2009/Wn-50/OP-LE-SZ/D o dofinansowanie w formie dotacji na realizację ww. przedsięwzięcia.

Celem przedsięwzięcia  była modernizacja bazy szkółkarskiej m.in. na potrzeby przebudowy ekosystemów leśnych i zalesień w tym na terenach poklęskowych i zagrożonych wystąpieniem szkód. Wybudowany system nawadniająco-deszczujący wpłynie korzystnie na optymalizację procesu produkcji oraz podniesienie jakości materiału sadzeniowego. Wysokiej jakości materiał sadzeniowy przyczyni się do zakładania odporniejszych upraw leśnych będących podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju przyszłych lasów. 

Nadleśnictwo Mrągowo włączone jest w części, do nadleśnictw, w których wystąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa w ramach Schematu Izgodnie załącznikiem nr 1 do  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (Dz. U. Nr 103, poz. 658 z późn. zm.).

Po ponad 3 latach od rozpoczęcia uzyskiwania wymaganych prawem dokumentów oraz przeprowadzeniu postępowania na wykonanie zadania zgodnie z procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 8.12.2009 dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Budowa deszczowni na szkółce leśnej „Święta Lipka" w Nadleśnictwie Mrągowo".

Podstawowymi efektami rzeczowymi i ekologicznymi osiągniętym w ramach inwestycji  są: nowoczesny system nawadniająco-deszczującego obejmujący 4,95 ha powierzchni szkółki leśnej „Święta Lipka", ujęcie wody – zbiornik wyrównawczy o pojemności 547 m3, infrastruktura towarzyszą ca - zmodernizowany budynek pompowni.   

Całkowita wartość przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane + niekwalifikowane) wyniosła 619840,41 zł netto, 757253,37 brutto.

Dotacja NFOŚiGW  wyniosła 69,96 % kosztów kwalifikowanych.

 

Strona www NFOŚiGW.