Wydawca treści Wydawca treści

Bałtyckie Krajobrazy

Międzynarodowy projekt „Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych”, 2007 - 2013.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego realizuje międzynarodowy projekt „Bałtycki Krajobraz innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionu Morza Bałtyckiego w okresie 2007 - 2013.

Głównym założeniem projektu jest budowanie partnerstwa i wymiany doświadczeń w kilku miejscach Europy w oparciu o formułę lasu modelowego. Uczestnikami projektu jest 15 partnerów z 7 krajów: Białorusi, Estonii, Finlandii, Łotwy, Polski, Rosji i Szwecji. Partnerem wiodącym jest Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych z Umea. Program służyć będzie realizacji wielofunkcyjnej, trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie „Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie" . Projekt ten ma służyć stworzeniu platformy porozumienia  pomiędzy samorządami, pracownikami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, leśnikami i innymi zainteresowanymi partnerami szukającymi rozwiązań korzystnych zarówno dla przyrody jak i ludzi.

Idea lasu modelowego już od 20 lat z powodzeniem wprowadzana w wielu miejscach na świecie zakłada, że do zarządzania obszarami w krajobrazie włączeni są „partnerzy", czyli przedstawiciele zainteresowanych stron reprezentujący różne grupy społeczne. Współdecydowanie o sposobach gospodarowania na terenie lasu modelowego służy rozwiązywaniu lokalnych problemów i zażegnywaniu konfliktów, wspiera działania przynoszące miejscowemu społeczeństwu korzyści a jednocześnie uwzględnia aspekty ekologiczne.

Działania realizowane na terenie LKP Lasy Mazurskie dotyczyć będą tematów: turystyki i rekreacji, w szczególności ścieżek rowerowych i konnych, planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem GIS, monitoringu przyrodniczego, renaturalizacji siedlisk wilgotnych, działalności bobrów oraz malejącej populacji ryb w jeziorach. W ramach powyższych tematów podjęte zostaną tzw. działania miękkie polegające na spotkaniach zainteresowanych stron w celu wypracowania stabilnych rozwiązań. Ważnym elementem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy  partnerami zagranicznymi.